Darbības virzieni un sadarbība

Bibliotēka

 • Izglītības iestādes bibliotēkas darbības mērķi ir
  • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
  • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;
  • iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.
 • Izglītības iestādes bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir
  • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;
  • pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.
 • Izglītības iestādes bibliotēkas galvenie uzdevumi ir
  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
  • attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

 • Tās darbības mērķi:
  • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
  • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
  • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.
 • Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
  • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
  • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
  • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
  • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
  • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
  • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
  • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
  • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Audzināšanas darbs

 • Sevis izzināšana un pilnveidošana – Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai.
 • Piederība valstij – Nozīmīgu politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamajam jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju
  izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē.
 • Pilsoniskā līdzdalība – Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamajam palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam.
  Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
 • Karjeras izglītība – Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
  projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

 • Veselība un vide – Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes
  veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā.
 • Drošība – Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā.

Notikumi

maijs 2022

Pir Otr Tre Cet Pie Ses Sve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ārpusklases darbs

Ārpusstundu izglītības mērķis – radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes
tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

NosaukumsTipsKlašu grupaVadītājsKontakti
Datorika Fakultatīvā nodarbībaPilotklasēmInformātikas skolotājiCaur klases audzinātāju
Programmēšana Fakultatīvā nodarbība5.-12.V. SokolovsCaur klases audzinātāju
Boksa nodarbībasIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-7.LNK Boxing Imanta+371 20 629 999
DambreteIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLaveri+371 20 019 346
DejasIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsStudio Let's Dance+371 28 807 756
FutbolsIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsRīgas Futbola klubs+371 26 700 719
KarateIestādes sadarbības partneru piedāvājums1.-6.Karate TAN Latvija+371 29 795 352
Kikbokss (K-1)Iestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsLNK Boxing Imanta+371 20 629 999
KlavieresIestādes sadarbības partneru piedāvājumsNav precizētsAllegreto+371 29 295 840
Jaukta vecuma vokālais ansamblis Interešu izglītība 1.-5.M. Varpahovska Caur klases audzinātāju
KorisInterešu izglītība1.-4.S. VavilovaCaur klases audzinātāju
Teātra studija Interešu izglītība 5.-12.O. Afoņina Caur klases audzinātāju
VieglatlētikaInterešu izglītība 4.-5.A. Pupina
M. Šalajevska
Caur klases audzinātāju
Vizuālā un lietišķā māksla Interešu izglītība 1.-7.V. GrišinsCaur klases audzinātāju
Volejbols Interešu izglītība 4.-6.J. Selivanova Caur klases audzinātāju
Angļu valoda Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība9.Angļu valodas skolotājiCaur klases audzinātāju
Dabaszinības Izlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība1.-2.Dabaszinību skolotājiCaur klases audzinātāju
ĢeogrāfijaIzlīdzinošā kursa fakultatīvā nodarbība
7.Ģeogrāfijas skolotājiCaur klases audzinātāju

Metodiskais darbs un darba grupas

Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību metodisko jomu komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko jomu komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē
un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko jomu komisiju vadītāji, atbilstošās jomas direktores vietnieki un izglītības iestādes direktore. Tā kā izglītības iestāde veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā atbalsta funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības atbalsts

NosaukumsApjomsSaskaņojuma Nr.Vadītājs(-i)
TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principi un dizaina pieejas mācību satura izstrādē24 stundasRIMC-18-138M. Meļķe-Osemļjaka, Ņ.Kozlovs
Mācību priekšmetu standartiem atbilstošu mācību priekšmetu programmu izstrāde20 stundasRIMC-18-150M. Šendo

Izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 15.septembris 18:09

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 96.vidusskola r96vs@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas ja Jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta nepieņemt sīkdatnes. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma pēc saites "Par sīkdatnēm"